Foto Pixabay

Gisteren publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de cijfers over het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland in 2018. Het aandeel hernieuwbare energie kwam uit op 7,4%, dit is een groei van 0,8% ten opzichte van een jaar eerder.

Ruim de helft van deze groei werd veroorzaakt door een toename in het gebruik van biomassa. Met name het gebruik van biobrandstoffen liet het verbruik van biomassa toenemen, maar ook werd er meer biomassa bijgestookt in kolencentrales.

Biomassa belangrijkste duurzame energiebron

In 2018 werd in totaal 158 petajoule aan duurzame energie verbruikt (het totale verbruik was 2100 petajoule). Het verbruik van duurzame energie lag 13% hoger dan het voorgaande jaar. Meer dan de helft (61%) van deze energie was afkomstig van biomassa.

Zonne-energie maakte de grootste groei door (40% ten opzichte van een jaar eerder). Het gebruik van biomassa nam toe met 13%. Vooral het toenemende gebruik van biodiesel en biobenzine is voor deze groei verantwoordelijk, deels een gevolg van een wetswijziging waarbij een bijmengplicht is geregeld.

Ook werd er in 2018 33% meer biomassa bijgestookt in kolencentrales. Biomassa wordt vermengd met kolen om deze vorm van energie-opwekking te verduurzamen, omdat biomassa onder de juiste omstandigheden CO2-neutraal is. Hiervoor ontvangen de centrales overheidssubsidie. De bijstook is nodig om de doelstellingen uit het Energieakkoord voor duurzame energie te kunnen halen.

Biomassa economie

Hoewel in het kader van duurzame energie veelal wordt gelet op wind- en zonne-energie, is biomassa vooralsnog het voornaamste alternatief voor fossiele brandstoffen. Dit komt onder meer omdat biomassa vrijwel alle toepassingen van fossiele brandstoffen 1 op 1 kan overnemen, van verbranding en vergassing voor elektriciteit en warmte tot het gebruik voor het produceren van materialen of grondstoffen zoals waterstof.

Daarnaast is biomassa als brandstof onafhankelijk van het weer, in tegenstelling tot windmolens en zonne-panelen heeft men zelf de volledige controle over het moment en de hoeveelheid van de opgewekte energie. Bovendien is biomassa, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, een steeds hernieuwbare onuitputtelijke grondstof.

In het klimaatakkoord wordt op veel verschillende gebieden biomassa aangedragen als duurzame oplossing. Ook bij het naderende verbod op het gebruik van kolen voor energie wordt gewezen op de mogelijkheid om over te stappen op biomassa. Er is momenteel echter onvoldoende betaalbare of geschikte biomassa beschikbaar voor alle genoemde toepassingen.

De hoeveelheid diverse toepassingen zorgt ervoor dat men slim moet omgaan met de beschikbare hoeveelheden biomassa. Des te meer omdat biomassa alleen duurzaam is als de gebruikte hoeveelheid opnieuw wordt aangevuld met CO2-absorberende biomassa. Cascadering, het in stappen gebruiken van de beschikbare grondstof voor meerdere toepassingen op rij, is van belang.

Juist omdat biomassa veel mogelijkheden biedt om fossiele brandstoffen ook op andere gebieden dan energieopwekking te vervangen, waar wind- en zonne-energie dit niet kunnen, gaat de voorkeur in eerste instantie uit naar het gebruiken van biomassa voor andere doeleinden. Wat hierna overblijft als restproduct kan zorgen voor een stabiele, regelbare energievoorziening die gaten in opwekking met weersafhankelijke energiebronnen kan opvangen.

, , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *