Foto: Tom Fisk

Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen is de afgelopen jaren gestaag toegenomen in Nederland. Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg het aandeel hernieuwbare energie in 2022 in totaal 15 procent, waar dat in 2019 nog 9 procent was. Deze energie wordt opgewekt uit verschillende bronnen, waaronder biomassa, wind- en zonne-energie, en warmtepompen.

Hernieuwbare energie

Op dit moment is biomassa, de grootste bron van hernieuwbare energie in Nederland, goed voor 5,9 procent van het energieverbruik. Windenergie volgt met 4,2 procent en zonne-energie neemt 3,4 procent voor haar rekening. Het aandeel energie uit warmtepompen is met 1,1 procent nog relatief laag, maar dat percentage blijft wel gestaag groeien. Deze ontwikkelingen zijn in lijn met de doelstellingen van de Europese Unie om het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren.

De hernieuwbare energie maakt een groot deel uit van de plannen van Nederland om klimaatneutraal te worden. In 2030 moet 27 procent van het totale energieverbruik namelijk uit hernieuwbare bronnen komen. Dit bleek ook al toen het Nationaal Plan Energiesysteem gepresenteerd werd. Daarin werd ingezet op een klimaatneutraal Nederland met een maximaal energieaanbod, zodat voorkomen wordt dar er meer vraag is naar energie dan aanbod.

Broeikasgassen

Het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie is niet alleen gunstig voor het milieu, maar heeft ook positieve effecten op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Volgens het CBS is de uitstoot van broeikasgassen sinds 2019 al met 15 procent gedaald. Met name de elektriciteitssector heeft hieraan bijgedragen, met een daling van 26 procent.

De sluiting van kolencentrales speelde hierin een belangrijke rol. Ook hoge energieprijzen en een dalend aardgasgebruik hebben bijgedragen aan de vermindering van de broeikasgasuitstoot in 2022. Om de doelstellingen van de Klimaatwet te bereiken, moet Nederland de broeikasgasuitstoot in 2030 met minimaal 55 procent verlaagd zijn ten opzichte van 1990. Daarvoor moet de huidige uitstoot nog met 55 miljard kilo CO2-equivalent naar beneden.

The Green Deal

De doestellingen die Nederland maakte, hangen samen met The Green Deal vier jaar geleden werd gepresenteerd door de Europese Commissie. In The Green Deal staan klimaatdoelen opgesteld, waaronder het doel om de klimaatverandering tegen te gaan. In Nederland is die klimaatverandering tot nu toe het meest merkbaar door een toenemend aantal zomerse dagen en de stijgende zeespiegel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *